Dokumenti

Trebate više informacije?
Pošaljite nam upit


Pošaljite upit

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Dom za odrasle osobe "Vizjak" sastavio je katalog informacija koji sadrži pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire ova ustanova.

Zamolba za smještaj


Preuzimanje

Popis dokumentacije


Preuzimanje

Katalog


Preuzimanje

Politika privatnosti


1. Uvod

Dom za odrasle osobe Vizjak (u daljnjem tekst: Dom) posvećen je zaštiti osobnih podataka prikupljenih u skladu s temeljnim načelima zaštite podataka, prvenstveno djelujući u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i vijeća 2016/679 od 27.04.2016. (Opća uredba o zaštiti podataka), propisima Republike Hrvatske te odredbama navedenim u ovoj politici privatnosti.

Politikom privatnosti uređujemo način na koji postupamo s Vašim osobnim podacima, informiramo Vas o podacima koje prikupljamo, načinu na koji ih prikupljamo, svrsi za koju prikupljamo i koristimo Vaše podatke, s kime ih dijelimo, koliko ih dugo čuvamo te koja su Vaša prava u odnosu na nas kao voditelje obrade podataka.

Osobni podatak je bilo koji podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno (pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, identifikacijski broj, uvid u javne isprave) ili neizravno na temelju jednog ili više obilježja specifičnih za identitet određene osobe.

Pojam „obrada“ predstavlja bilo koji postupak ili niz postupaka koji se provode nad osobnim podacima ili na skupu osobnih podataka, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

2. Tko kontrolira podatke

Dom određuje svrhu i sredstvo obrade Vaših osobnih podataka u kojem kontekstu se smatra voditeljem obrade. Voditelj obrade odgovoran je za obradu podataka koji se prikupljaju s točno određenom svrhom za što postoji odgovarajući pravni temelj.

Pojedinosti o kontaktu:

Dom za odrasle osobe –Vizjak- Koprivnička 65, Glogovac Tel: 048/221 951 Fax: 048/221 950 E-mail: dvizjak@inet.hr

3. Koji osobni podaci se prikupljaju

Sve naše aktivnosti temelje se na strogo etičkim načelima i zakonskim zahtjevima, a mi se zalažemo za zaštitu privatnosti svih naših korisnika, potencijalnih korisnika posjetitelja, radnika kao i svih osoba s kojima poslovno surađujemo.

Sukladno načelu razmjernosti dozvoljeno je prikupljati osobne podatke u opsegu koji je nužan za ispunjenje točno određene svrhe te se osobni podaci ne smiju prikupljati u većem opsegu nego što je nužno da bi se postigla zakonom utvrđena svrha (članak 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka).

U opisanom slučaju na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka osoba primjenjuju se odredbe Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16) i Pravilnika o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga te načinu i rokovima za dostavu izvješća („Narodne novine“, broj: 100/15) koji bi u konkretnom slučaju za obradu osobnih podataka korisnika doma predstavljali valjani pravni temelj iz članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

3.1. Podaci koje prikupljamo o našim korisnicima

• Ime i prezime, ime oca/majke, djevojačko prezime za žene
• Datum i mjesto rođenja
• Adresa, prebivalište i boravište
• OIB (osobni identifikacijski broj)
• Državljanstvo
• Spol
• Država rođenja
• Bračno stanje, ime i prezime supružnika
• Prebivalište/boravište
• Školska sprema, zvanje
• Broj telefona
• Zanimanje i podaci o zaposlenju
• Dostupna zdravstvena dokumentacija
• Datum početka i završetka pružanja usluge
• Rješenje o lišenju poslovne sposobnosti (klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja rješenja)
• Rješenje o imenovanju skrbnika (klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja rješenja)
• Vrsta stupanj i težina oštećenja
• Rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o priznatoj usluzi/uslugama (klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja rješenja) ili ugovor,
• Datum početka primanja usluge
• Mjesto boravka korisnika (kod roditelja, u domu i sl.) prije korištenja usluge smještaja ili organiziranog stanovanja

3.2. Podaci koje prikupljamo o našim poslovnim partnerima, dobavljačima i zakonskom zastupniku (kontakt osobama)

• Ime i prezime
• Broj telefona/mobitela/faksa
• E-mail adresa

4. Svrha prikupljanja osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo s ciljem pružanja socijalne usluge smještaja odrasloj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe, a za kvalitetno pružanje navedene usluge dužni smo prikupiti podatke i iz kategorije osjetljivih podataka.

5. Zakonitost obrade

Obrada osobnih podataka je zakonita jer je utemeljena na ispunjavanju zakonom propisanih obveza i izvršenju ugovornih obveza voditelja obrade ili privoli osobe koja daje osobne podatke. Obrada je zakonita ako je nužna za zaštitu Vaših ključnih interesa kao i ispunjavanje zadaća od javnog interesa ili je utemeljena na legitimnom interesu Doma.

6. Otkrivanje Vaših podataka

Vaše osobne podatke možemo dijeliti onoliko koliko je potrebno da bi bili u skladu s našim pravnim obvezama te zakonima i propisima koji se odnose na nas.

Vaše osobne podatke možemo podijeliti ako imamo Vaš pristanak, ili bez Vašeg pristanka ako je to potrebno kako bi izvršili svoje obveze prema Vama.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam potrebni za pružanje usluge smještaja, zaštitu zdravlja i pravnih interesa naših korisnika te ih koristimo isključivo za potrebe pružanja gore navedenih usluga.

6.1 Odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka ne odnose na umrle osobe i njihove osobne podatke, iz razloga što umrle osobe više nisu fizičke osobe u smislu odredbi Zakona, te je slijedom rečenog dozvoljeno prikupljanje i obrada osobnih podataka umrlih osoba, osim u slučajevima kada takvo prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka umrlih osoba direktno ili indirektno utječe na osobne podatke fizičkih osoba, tj. ako takvo prikupljanje i obrada predstavljaju kršenje odredbi ZZOP-a ili ako predstavlja kršenje odredbi Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, br. 79/07.) ili kojeg drugog posebnog propisa.

7. Vaša prava

Pod uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, imate slijedeća prava:

• pravo na pristup svojim osobnim podacima
• pravo na brisanje (zaborav)
• pravo na ograničenje obrade
• pravo na prigovor
• pravo na ispravak osobnih podataka, ukoliko su oni neispravni
• pravo na prijenos podataka

Možete zatražiti pristup, izmjenu, ispravak, ograničavanje obrade, prijenos ili brisanje Vaših osobnih podataka kontaktirajući nas putem elektroničke pošte dvizjak@inet.hr odnosno pisanim zahtjevom na adresu:

Dom za odrasle osobe -Vizjak-
Koprivnička 65,
Glogovac, 48000 Koprivnica

8. Čuvanje i sigurnost osobnih podataka

Dom prepoznaje važnost zaštite podataka te kontinuirano kontrolira i potiče unaprjeđenja tehničkih, profesionalnih i organizacijskih sigurnosnih mjera i procedura.

Samo ovlašteni zaposlenici Doma i pouzdane treće strane čije je korištenje osobnih podataka neophodno za izvršenje poslovnih interesa, kao što je prethodno navedeno, imaju pristup osobnim podacima. Osobne podatke čuvamo za vrijeme trajanja poslovne suradnje, ugovornog odnosa ili do opoziva privole, odnosno onoliko dugo koliko nam propisuju propisi, Zakon o arhivskom gradivu i arhivama (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09 i 125/11) i Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća NN 100/2015.

Dom čuva osobne podatke onoliko vremena koliko mu to Zakon nalaže, za vrijeme trajanja poslovne suradnje, ugovornog odnosa ili do opoziva privole.

9. Nadzorno tijelo

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb
Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Dom surađuje s nadzornim tijelom u slučaju povrede osobnih podataka o čemu ga je dužan izvijestiti najkasnije u roku od 72 sata od saznanja za povredu. Ako je izvjesno da će povreda prouzročiti visoki rizik za pojedinca, voditelj obrade dužan je nadležno tijelo o tome obavijestiti bez odgađanja. Ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade prouzročiti visoki rizik za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade dužan je provesti procjenu učinka predviđenih postupaka na zaštitu osobnih podataka. Jedna procjena primjenjiva je na više sličnih postupaka obrade.

10. Izmjena ove politike

Dom se obvezuje pridržavati temeljnih načela privatnosti i zaštite podataka, iz kojeg razloga redovito pregledavamo našu politiku privatnosti kako bismo podatke pratili i uskladili s načelima privatnosti i zaštitom podataka. Politika privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati kako bi zadržala korak s novim razvojem i prilikama koje se odnose na internet i kako bi bila u skladu sa važećim zakonima. Sve promjene u politici privatnosti u budućnosti biti će objavljene na ovoj stranici.

Pravo na pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ( NN broj 25/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15).

Članak 3. Zakonom o pravu na pristup informacijama ( NN broj 25/13, 85/15): „Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.“

Članak 5. Zakonom o pravu na pristup informacijama ( NN broj 25/13,85/15): Čl.5. st.1. „Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.“

Čl.5. st.3. „Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana(napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“

Čl.5. st.5. „Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.“

Čl.5. st.6. „Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koje su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okvirima zakonom ili drugim propisima određenog djelokruga ili posla koji de uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.“

OGRANIČENJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

U skladu s člankom 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15)Dom za odrasle osobe Borova ograničit će pristup informacijama.

NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu. Obrazac zahtjeva se nalazi pod „Obrasci“

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Podnošenje zahtjeva može biti:
• pisanim putem na adresu :
Dom za odrasle osobe Vizjak
Koprivnička 65, Glogovac, 48000 Koprivnica
n/p službenika za informiranje

• putem elektroničke pošte : dvizjak@inet.hr
• telefonom na broj : 048/221-951

Napomena: putem ovih adresa (pisano, e-mail) zaprimaju se isključivo zahtjevi upućeni putem obrasca „Zahtjeva za pravo na pristup informacija“ i/ili „Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacija“ i „Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija“.

Obrasci:

Zahtjev za pravo na pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.
Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH I MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJA

Dom za odrasle osobe Vizjak obračunati će visinu naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

Članak 2.,3.,4. i 5. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

„Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna.
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene od točke 1 do točke 9 tijelo javne vlasti odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Vrijeme koje zaposlenik tijela javne vlasti provede prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni trošak.

Tijelo javne vlasti dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.
Tijelo javne vlasti zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun tijela javne vlasti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, tijelo javne vlasti može odlučiti da korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.“

Upitnik za samoprocjenu Tijela javne vlasti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

Preuzimanje (.PDF)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Preuzimanje (.PDF)
Preuzimanje (.CSV)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Preuzimanje (.PDF)
Preuzimanje (.CSV)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Preuzimanje (.PDF)
Preuzimanje (.CSV)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Preuzimanje (.PDF)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Preuzimanje (.PDF)
Preuzimanje (.CSV)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Preuzimanje (.PDF)
Preuzimanje (.CSV)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Preuzimanje (.PDF)
Preuzimanje (.CSV)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Preuzimanje (.PDF)
Preuzimanje (.CSV)